GDPR

Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov.
Dôvera dotknutých osôb, pre ktoré osobné údaje spracúvame, je pre nás veľmi dôležitá. Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť spracovávaných osobných údajov. Naši zamestnanci sú preto povinní dodržiavať zásady spracovania osobných údajov podľa platných právnych predpisov.

Podmienky pre spracovanie osobných údajov (ďalej len „Podmienky“)


1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva Vaše osobné údaje , je spoločnosť Slovenská produkčná, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní Vašich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ vyrába a zabezpečuje tvorbu a výrobu programov pre spoločnosti:
a) MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29871/B (ďalej len „MAC TV, s.r.o.“), ako vysielateľa televíznych programových služieb JOJ, JOJ PLUS, WAU, RiK a ŤUKI (ďalej len „televízne programové služby MAC TV“). Spoločnosť Slovenská produkčná, a.s. vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvaných na doménach www.joj.sk, www.plus.sk, www.wau.sk, www.noviny.sk, www.topstar.sk, www.premuza.sk, www.prezenu.sk, www.huste.tv a www.noviny.sk. (ďalej len „internetové stránky“), prostredníctvom ktorých MAC TV, s.r.o. poskytuje audiovizuálne mediálne služby na požiadanie.
b) Doneal, s.r.o., so sídlom Praha 8 – Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 291 35 451, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka C 202813 (ďalej len Doneal, s.r.o.“), ako vysielateľa televíznej programovej služby JOJ Cinema (ďalej len „televízna programová služba JOJ Cinema“);
c) Magical roof, s.r.o., so sídlom Praha 8 – Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 04 899 784, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka C 255355 (ďalej len „Magical roof, s.r.o.“), ako vysielateľa televíznej programovej služby JOJ Family a televíznej programovej služby JOJ Cinema +1 (ďalej len „televízne programové služby Magical roof s.r.o.“) a prevádzkovateľa internetovej stránky www.jojfamily.blesk.cz. Magical roof, s.r.o. zároveň vystupuje aj ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvaných na doméne www.jojfamily.blesk.cz.
Všetky internetové stránky a televízne programové služby podľa tohto článku 1 bod 1 písm. a) až c) Podmienok budú ďalej súhrnne označované len ako „Programové služby“.
Tento dokument obsahuje informácie o najčastejších druhoch a formách spracovania osobných údajov, najmä na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vykonáva aj iné spracovanie osobných údajov, avšak poučenie o takomto spracovaní osobných údajov poskytuje adresne výlučne dotknutým osobám, ktorých sa toto spracovanie osobných údajov týka, alebo v rámci podmienok našich jednotlivých služieb, alebo zmluvných vzťahov.
Prevádzkovateľ vo všeobecnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb najmä pri:

 • komunikácií s dotknutými osobami,
 • poskytnutí osobných údajov prostredníctvom formulárov na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom,
 • uzatváraní zmlúv,
 • registrácii na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom, - prihlásení k odberu služieb Prevádzkovateľa,
 • zapojení do súťaží Prevádzkovateľa,
 • zaslaní podnetu na reportáž alebo iný príspevok,
 • podieľaní dotknutej osoby na výrobe a natáčaní programov Prevádzkovateľa.
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä za účelom: - plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení,
 • plnenia našej zákonnej povinnosti;
 • splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • naplnenia našich oprávnených záujmov, pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby,
 • ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
  V ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
  V prípade ak dotknutá osoba navštívi internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom, môže Prevádzkovateľ spracúvať nasledovné údaje:
 • údaje o návšteve dotknutej osoby, ktoré môžu zahŕňať postup a preklikávanie na internetových stránkach, prezerané články alebo kategórie, dĺžky návštev stránok, alebo chyby pri sťahovaní stránok, priemerný čas strávený na stránkach alebo aplikáciách, počet vzhliadnutí videí a počet prezretých článkov na stránkach, ďalej informácie v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, cast IP adresy, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto informácie slúžia Prevádzkovateľovi najmä na zvyšovanie kvality, zlepšovanie obsahu, analýzu návštevnosti internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom a zvyšovaniu kvality služieb Prevádzkovateľa.
 • Cookies a widgety sociálnych médií – internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom používajú cookies, najmä na odlíšenie užívateľov internetových stránok a individuálneho nastavenia internetových prehliadačov užívateľov, na zaistenie bezpečnosti internetových stránok alebo pre účely zobrazenia relevantnej reklamy v prehliadači. Údaje, ktoré cookies na počítači užívateľa ukladajú môžu zahŕňať údaje o prehliadači a jeho nastavení, časť IP adresy, ID relácie, nastavenie časového pásma, operačnom systéme a platforme, type zariadenia. Do žiadnej z cookies použitých na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom sa neukladajú informácie obsahujúce priame identifikačné údaje užívateľa (dotknutej osoby) O tom, ktoré súbory cookies a pre aké účely Prevádzkovateľ používa ako aj informácie o tom ako cookies v počítači vypnúť nájdete na https://www.joj.sk/pouzivanie-cookies. Internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom môžu obsahovať funkcie sociálnych médií, napríklad odkazy na Facebook stránky alebo video na Youtube. Tieto funkcie môžu získavať údaje ako napríklad IP adresy alebo za účelom správneho fungovania týchto funkcií. Spracúvanie údajov prostredníctvom tejto interakcie s týmito funkciami sa riadi informáciami o spracúvaní osobných údajov príslušného prevádzkovateľa týchto funkcií ako je Facebook alebo Youtube.
  V prípade ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti alebo zmluvných povinností, je poskytnutie osobných údajov povinné, o čom bude každá dotknutá osoba, ktorej sa takéto spracovanie osobných údajov bude týkať, náležite informovaná.
  Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané tiež za účelom uplatnenia práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v budúcnosti. Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je v takýchto prípadoch oprávnený záujem Prevádzkovateľa.
  Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb získaných od tretej strany sa Prevádzkovateľ vždy uistí, že dotknutá osoba dala tretej strane súhlas s prenosom (sprostredkovaním) týchto osobných údajov pre daný účel a že takýto prenos a spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba legitímne očakávať.
  Na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom vedome nezhromažďujeme ani nespracúvame osobné údaje fyzických osôb mladších ako 16 rokov bez predchádzajúceho súhlasu zákonného zástupcu takýchto osôb. V prípade ak sa zákonný zástupca osoby mladšej ako 16 rokov dozvie, že takáto osoba poskytla
  Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, je nevyhnutné kontaktovať Prevádzkovateľa za účelom oznámenia tejto skutočnosti a tieto údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané zo všetkých databáz Prevádzkovateľa. Osobné údaje zákonného zástupcu pri udeľovaní súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov, Prevádzkovateľ spracúva na právnom základe nevyhnutnosti ich spracúvania z dôvodu plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa (najmä § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  Prevádzkovateľ nebude vedome spracúvať osobitné kategórie osobných údajov dotknutých osôb (napr. údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské vyznanie, genetické alebo biometrické údaje alebo údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálnej orientácie dotknutej osoby), pokiaľ to nebude nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, alebo pokiaľ to nie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe osobitného predpisu, alebo z dôvodu sociálneho poistenia a z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia. To neplatí, ak dotknutá osoba vyjadrila so spracovaním týchto osobných údajov svoj výslovný súhlas, alebo ak dotknutá osoba tieto osobné údaje sama preukázateľne zverejnila. Aj v prípadoch kedy dotknutá osoba tieto osobné údaje sama preukázateľne zverejnila, Prevádzkovateľ tieto údaje z ním prevádzkovaných internetových stránok odstráni, pokiaľ ich vymazanie vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
  Pre bezpečnosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľ vždy berie ohľad na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká a prijímanie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom. Prevádzkovateľ má zavedený špecificky navrhnutý proces spracovania a ochrany osobných údajov, ktorý poskytuje primerané záruky ochrany osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva. Všetky plochy internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom, prostredníctvom ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb, sú zabezpečené certifikátmi HTTPS://.

  2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

  a) V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe plnenia zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej s ohľadom na premlčacie doby, nároky z nich vyplývajúce a archivačné povinnosti Prevádzkovateľa stanovené osobitným predpisom. V niektorých prípadoch spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pracovné zaradenie a kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mailová adresa) na účely komunikácie súvisiacej s plnením zmluvy, a to na právnom základe plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu. Osobné údaje podľa predchádzajúcej vety budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo po dobu do vznesenia námietky dotknutej osoby, pokiaľ je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu a pokiaľ neprevažuje oprávnené záujmy Prevádzkovateľa.
  b) Prevádzkovateľ spracúva za účelom marketingu, informovania o novinkách alebo iných dôležitých skutočnostiach o Prevádzkovateľovi alebo jeho službách (newsletter, tlačové správy, pozvánky na firemné akcie, pozvánky na tlačové konferencie a iné podujatia) osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe oprávneného záujmu (v prípade ak je dotknutou osobou klient, zamestnanec alebo obchodný partner Prevádzkovateľa), alebo na právnom základe súhlasu dotknutej osoby (ak ste sa napríklad registrovali pre odber newslettera na internetovej stránke prevádzkovanej Prevádzkovateľom, alebo v prípade propagácie prostredníctvom zasielania upomienkových predmetov alebo iných komerčných oznámení ak ste náš klient alebo obchodný partner), a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko a e-mail, ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov (napr. po dobu trvania obchodného vzťahu alebo po dobu platnosti súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov). Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba udeliť pre konkrétne jednotlivé domény ako aj pre všetky domény. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať, buď pre jednotlivú konkrétnu doménu alebo pre všetky domény naraz, a to prostredníctvom odkazu v správe alebo na nižšie uvedených kontaktoch. Po odvolaní
  súhlasu Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely, ktorých sa odvolanie súhlasu týka. Aj po odvolaní súhlasu môže Prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu spracúvať základné údaje o tom, akým spôsobom dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním osobných údajov a kedy a akým spôsobom tento súhlas odvolala, a to počas primeranej doby potrebnej k preukázaniu oprávnenosti spracúvania osobných údajov (štandardne po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu). Ak je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov.
  c) Prevádzkovateľ spracúva za účelom výberu a kontaktovania (telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu) prihlásených osôb do castingu alebo komparzu osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na úspešnú realizáciu výberu a kontaktovania uchádzačov v predmetnom castingu alebo komparze (v rozsahu internetových formulárov ku konkrétnemu castingu alebo komparzu). Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v databázach komparzu alebo castingu je súhlas dotknutej osoby pri zadávaní týchto údajov do príslušného internetového formulára. Dotknutá osoba má právo súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov. Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať dotknuté osoby za účelom účasti v konkrétnom castingu, alebo komparze, aj na právnom základe oprávneného záujmu v prípadoch, kedy to dotknutá osoba z dôvodu predchádzajúceho vzťahu s Prevádzkovateľom môže legitímne očakávať (predchádzajúca účasť dotknutej osoby v castingu alebo komparze programov vyrábaných Prevádzkovateľom). Proti takémuto spracovaniu osobných údajov má dotknutá osoba právo vznieť námietku. Postup pri podávaní námietky je uvedený nižšie v článku 6 písm. f) týchto Podmienok. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov alebo do odvolania súhlasu alebo do podania námietky proti spracovaniu osobných údajov dotknutou osobou. Po odvolaní súhlasu alebo vznesení námietky Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, na účely ktorých sa odvolanie súhlasu alebo vznesenie námietky týka. Aj po odvolaní súhlasu alebo vznesení námietky môže Prevádzkovateľ na právnom základe oprávneného záujmu spracúvať základné údaje o tom, akým spôsobom dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním osobných údajov a kedy a akým spôsobom tento súhlas odvolala, a to počas primeranej doby potrebnej k preukázaniu oprávnenosti spracúvania osobných údajov (štandardne po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu alebo vznesenia námietky). d) V prípade, ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia Prevádzkovateľa, oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, (napríklad pri zasielaní žiadostí o poskytnutie informácií, alebo zasielanie dotazov) budú tieto osobné údaje, v rozsahu ktorý dotknutá osoba sama poskytne, Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe) a po dobu nevyhnutnú na vybavenie žiadosti alebo iného dotazu dotknutej osoby a počas doby nevyhnutnej na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právneho nároku (štandardne po dobu 3 rokov od vybavenia žiadosti alebo iného podnetu dotknutej osoby).
  e) Pre spracovanie osobných údajov hercov, účinkujúcich, zamestnancov alebo iných osôb podieľajúcich sa na výrobe programu, je pre účely výroby a vysielania programu, pre potreby výroby a vysielania programov Prevádzkovateľa právnym titulom spracovania osobných údajov nevyhnutnosť plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Podmienky spracovania osobných údajov ako aj účely ich spracovania budú vždy upravené v príslušnej zmluve. V prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na umelecký účel podľa § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej osoby (najmä v rozsahu vaše meno a priezvisko, vaše fotografie alebo zvukové a audiovizuálne záznamy). V takýchto prípadoch môže dotknutá osoba vznieť námietku proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov. Pre vylúčenie pochybností platí, že žiadne z týchto ustanovení nemá vplyv na autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva k programom alebo akýmkoľvek iným dielam Prevádzkovateľa. Osobné údaje podľa tohto článku 2 písm. e) Podmienok Prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania zmluvného vzťahu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu osobných údajov a ďalej na dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie archivačných povinností Prevádzkovateľa, alebo iných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov a na uplatnenie práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.
  f) Pokiaľ si dotknutá osoba zaregistrovala na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom JOJ konto pre cielené využívanie služieb Prevádzkovateľa, je právnym titulom spracovania osobných údajov nevyhnutnosť plnenia zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v prípade informovania dotknutej osoby (napr. o nových funkciách internetových stránok) alebo v prípade plnenia povinností podľa osobitného zákona. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel podľa tohto článku 2 pís. f) Podmienok v
  rozsahu najmä meno, priezvisko, e-mail a prihlasovacie meno (prezývku), registrovaných dotknutou osobou spolu s technickými údajmi z prehliadača alebo technického zariadenia dotknutej osoby, ktoré ale nie sú osobnými údajmi. V prípade ak Vám registračný formulár na internetovej stránke umožní poskytnúť aj iné údaje a informácie, je ich poskytnutie nepovinné a o ich účele spracovania bude dotknutá osoba náležite informovaná. Tieto nepovinné údaje a informácie slúžia Prevádzkovateľovi na komunikáciu s užívateľmi služieb a skvalitnenie služieb Prevádzkovateľa. Nepovinné údaje dotknutá osoba poskytuje dobrovoľne a Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva na právnom základe oprávneného záujmu alebo súhlasu dotknutej osoby. Nepovinné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi môže každá dotknutá osoba (užívateľ) vymazať alebo zmeniť v jeho užívateľskom rozhraní (konte). V prípadoch kedy dotknutá osoba užíva služby Prevádzkovateľa pre vkladanie komentárov alebo iného obsahu na internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom (napríklad na diskusných fórach), Prevádzkovateľ spracúva takto vložený a dobrovoľne zverejnený obsah na základe registrácie pre poskytovanie cielenej služby. Ak budú osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom pre účely blogov a komentárov budú spracúvané najmä v rozsahu meno a prihlasovacie meno (prezývka). V prípade ak dotknutá osoba pridáva komentáre prostredníctvom pluginov tretích spoločností (napríklad Facebook) nebude prevádzkovateľ spracúvať žiadne osobné údaje dotknutých osôb. V prípadoch podľa predchádzajúcej vety sa spracovanie osobných údajov dotknutých osôb riadi podmienkami spracovania osobných údajov tretích spoločností prevádzkujúcich tento plugin. Osobné údaje získané prostredníctvom registrácie podľa tohto článku 2 písm. f) Podmienok sú Prevádzkovateľom spracúvané po celú dobu trvania registrácie dotknutej osoby (užívateľa) a základné údaje o registrácii (napr. údaj o tom z akého dôvodu bola registrácia ukončená) a údaje nevyhnutné pre preukázaniu oprávnenosti spracovania osobných údajov dotknutej osoby ďalej počas doby potrebnej na dosiahnutie uvedeného účelu (štandardne po dobu 3 rokov). Obsah komentárov užívateľov na stránkach alebo diskusných fórach nie sú po skončení registrácie užívateľa automaticky zmazané; o zmazanie týchto komentárov musí užívateľ požiadať osobitne.
  g) Pre účely využitia služieb plateného vysielania Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje -telefónne číslo dotknutých osôb na právnom základe nevyhnutnosti plnenia zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom o poskytovaní príslušnej platenej služby, a to po dobu nevyhnutnú na poskytovanie platenej služby a ďalej počas doby potrebnej k preukázaniu oprávnenosti spracúvania osobných údajov (štandardne po dobu 3 rokov po skončení využívania platenej služby).
  h) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktoré uchádzač Prevádzkovateľovi sám poskytne (napr. prostredníctvom životopisu alebo prostredníctvom serverov pre zdieľanie údajov uchádzačov o zamestnanie), údaje získané z verejne dostupných zdrojov pre základné preverenie osobných údajov uchádzača (napr. zo siete LinkedIn). Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (uchádzača) alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa z dôvodu kontaktovania uchádzača s ponukou pracovnej pozície. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvané pre účel podľa tohto čl. 2 písm. h) Podmienok budú spracúvané po dobu potrebnú pre výber vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície v rámci prebiehajúcich výberových konaní (spravidla po dobu do obsadenia pracovnej pozície). Ďalej sú osobné údaje dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie) spracúvané počas primerane dlhej doby z dôvodu možnej ponuky práce v budúcnosti (spravidla po dobu 6 mesiacov po obsadení pracovnej pozície) pre prípad, že by sa vybratý uchádzač o zamestnanie neosvedčil. Spracovanie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, Prevádzkovateľ realizuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch. Po odvolaní súhlasu bude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby výlučne v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo na preukázanie právnych nárokov Prevádzkovateľa (spravidla po dobu 3 rokov po odvolaní súhlasu). V prípade prijatia uchádzača do pracovného pomeru sa osobné údaje spracúvané podľa tohto čl. 2 písm. h) stanú súčasťou osobného spisu zamestnanca a budú ďalej spracúvané po dobu vedenia tohto spisu a to na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a plnenia povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľovi z pracovnej zmluvy alebo zo zákona.
  i) Ak niektoré prevádzkové služby Prevádzkovateľa umožňujú prihlasovanie prostredníctvom aplikácií alebo prostredníctvom účtov na sociálnych sieťach. V rámci týchto aplikácií a účtov sú obvykle ukladané prístupové údaje užívateľov do internetových služieb Prevádzkovateľa, prípadne je zo strany Prevádzkovateľa využívaná služba oznamovania správ, tzv. push notification. Tieto informácie umožňujú zdieľanie niektorých údajov s prevádzkovateľmi príslušných aplikácií a sociálnych sietí, v nimi stanovenom rozsahu. Prevádzkovateľ takéto informácie obvykle nijakým spôsobom ďalej nespracúva nad rámec účelu, za ktorým boli tieto údaje poskytnuté. Pre
  poskytnutie bližších informácií o podmienkach ochrany takto spracúvaných osobných údajov je potrebné kontaktovať prevádzkovateľov aplikácii alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí.
  j) Ak internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom umožňujú funkciu zdieľania obsahu na sociálnych sieťach prostredníctvom aplikácií tretích strán, ako napríklad zdieľanie prostredníctvom tlačidla „Like“ na sociálnej sieti Facebook alebo zdieľanie komentárov dotknutých osôb na sociálnych sieťach Twitter, Google+ a pod.; tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o dotknutých osobách (najmä užívateľské a prihlasovacie meno konta dotknutej osoby na sociálnej sieti). Prevádzkovateľ takéto informácie nijakým spôsobom ďalej nevyužíva nad rámec toho, za akým účelom boli dotknutou osobou Prevádzkovateľovi poskytnuté. Tieto údaje sú spracúvané na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, a to ich dobrovoľným poskytnutím vo forme reakcie dotknutej osoby na internetovej stránke prevádzkovanej Prevádzkovateľom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Spracovanie osobných údajov na internetových stránkach sociálnych sietí sa riadi podmienkami spracúvania osobných údajov spoločností, ktoré ich prevádzkujú. Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad spracovaním osobných údajov zo strany poskytovateľov vyššie uvedených služieb a aplikácií.
  k) Pokiaľ dotknutá osoba využíva služby Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho aplikácií s registráciou, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zadané dotknutou osobou pri registrácii (najmä v rozsahu meno, priezvisko, email, a prihlasovacie meno). Takéto spracúvanie osobných údajov je založené na právnom základe plnenia zmluvy pri cielenom využívaní služieb Prevádzkovateľa alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (najmä v prípade analýzy fungovania aplikácie, informovania o poruchách, nových funkciách aplikácie, zabezpečenia ochrany alebo z dôvodu plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa). Údaje získané v rámci registrácie sú spracúvané počas celej doby registrácie dotknutej osoby (užívateľa služieb) a ďalej počas doby nevyhnutnej na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov a uplatnenie prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe (spravidla počas doby 3 rokov od ukončenia registrácie). Obsah komentárov užívateľov na stránkach alebo diskusných fórach nie sú po skončení registrácie užívateľa automaticky zmazané; o zmazanie týchto komentárov musí užívateľ požiadať osobitne.
  l) Pre spracovanie osobných údajov pre účely novinárskej a spravodajskej činnosti platia zvláštne výnimky, kedy môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej osoby, ak je to nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, nakoľko to Prevádzkovateľovi vyplýva z predmetu jeho činnosti podľa ust. § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; to neplatí, ak by spracúvaním osobných údajov na taký účel Prevádzkovateľ porušoval právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo ak by také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučoval osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Okrem zákonnej výnimky pri spracovaní osobných údajov za účelom podľa tohto čl. 2 písm. l) Podmienok môže byť právnym základom pre spracúvanie osobných údajov aj oprávnený záujem Prevádzkovateľa pri vykonávaní publicistiky, žurnalistiky spravodajstva, novinárskej činnosti a ich archivácii. Pri výkone uvedených činností môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb najmä v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, fotografie, zvukový záznam a/alebo audiovizuálny záznam. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa tohto čl. 2 písm. l) Podmienok po dobu potrebnú na naplnenie účelu informovania verejnosti a plnenia zákonných povinností (najmä archivačných) a ďalej po dobu potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov a uplatnenia prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa (spravidla po dobu 3 rokov od ich posledného publikovania). Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa tohto čl. 2 písm. l) Podmienok.
  m)

  Súťaže:

  1) Pri spracúvaní osobných údajov pri SMS súťažiach prevádzkovaných Prevádzkovateľom sa rozsah spracovania a doba uchovania spravuje pravidlami konkrétnej SMS súťaže, ktoré budú zverejnené pre danú SMS súťaž na internetovej stránke prevádzkovanej Prevádzkovateľom. Pokiaľ v Pravidlách konkrétnej SMS súťaže nie je uvedené inak, platí, že právnym základom pre spracovanie osobných údajov (najmä v rozsahu telefónne číslo) v rámci prevádzkovania SMS súťaže je súhlas dotknutej osoby vyjadrený dobrovoľným prihlásením do SMS súťaže (najmä zaslaním SMS z mobilného čísla dotknutej osoby). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhercov SMS súťaží v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a bankové spojenie dotknutej osoby (výhercu) za účelom odovzdania alebo vyplatenia výhry. Súhlas so spracovaním osobných
  údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Pokiaľ nie je v pravidlách SMS súťaže uvedené inak, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa tohto čl. 2 písm. m) bod 1. po dobu platnosti súhlasu dotknutej osoby alebo po dobu trvania súťaže a následne môže spracúvať obmedzený rozsah osobných údajov na základe oprávneného záujmu po dobu potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracovania osobných údajov a uplatnenia prípadných právnych nárokov (spravidla po dobu 3 rokov), prípadne po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu Prevádzkovateľa.
  2) Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram). V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely podľa tohto čl. 2 písm. m) bod 2. Podmienok je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov).
  3) Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania osobných údajov prostredníctvom webových formulárov na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom pre dané súťaže. V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom emailu alebo telefonicky) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: najmä meno, email a telefónne číslo). Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely podľa tohto čl. 2 písm. m) bod 3. Podmienok je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov).
  n) Platené služby Prevádzkovateľa, na ktorých využívanie je potrebná registrácia užívateľa alebo pri ktorých vyžaduje Prevádzkovateľ súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Ak chce tieto služby využívať osoba mladšia ako 16 rokov, môže tak urobiť výlučne so súhlasom zákonného zástupcu (napr. rodiča).
  o) V niektorých programoch dochádza k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom webových formulárov na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom (napríklad zahranie piesne na želanie oslávencovi). V uvedených prípadoch bude Prevádzkovateľ za účelom výroby a odvysielania programu spracúvať osobné údaje
  dotknutých osôb v rozsahu najmä fotografia, resp. audiovizuálny záznam, meno a vek, dotknutej osoby a obec v ktorej má dotknutá osoba vedený pobyt. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely podľa tohto čl. 2 písm.o) Podmienok je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch. Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu (napríklad zahranie piesne na želanie v relácii) alebo do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov).
  p) Pre rozlíšenie jednotlivých počítačov a individuálneho nastavenia niektorých služieb, pre zaistenie bezpečnosti a správnej funkcionality internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom a pre účely zobrazenia relevantnej reklamy v prehliadači, využívajú servery Prevádzkovateľa pri svojej činnosti súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery Prevádzkovateľa ukladajú pomocou internetového prehliadača do jednotlivých počítačov. Tieto súbory nezaberajú takmer žiadne miesto a neslúžia k získavaniu akýchkoľvek osobitných kategórií osobných údajov. Žiadny zo súborov cookies používaných Prevádzkovateľom na ním prevádzkovaných internetových stránkach nespracúva informácie obsahujúce priame osobné údaje dotknutých osôb. Internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom tiež môžu obsahovať aj funkcie sociálnych médií ako napr. Facebook alebo Youtube. Tieto funkcie môžu zbierať osobné údaje najmä v rozsahu IP adresy alebo údajov o internetových stránkach navštívených dotknutou osobou, vrátane súborov cookies slúžiacich na zabezpečenie správneho fungovania týchto funkcií. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom tejto interakcie sa spravuje pravidlami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa týchto funkcií ako napr. Facebook alebo Youtube. Informácie o tom aké typy súborov cookies a pre aké účely Prevádzkovateľ využíva, najmä pokiaľ sa jedná o cookies a služby tretích strán, ako aj informácie o tom ako tieto cookies vo vašom počítači vypnúť, sú zverejnené v pravidlách používania na https://www.joj.sk/pouzivanie- cookies.
  q) Internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom môžu obsahovať odkazy na internetové stránky, ktoré nie sú spravované výlučne Prevádzkovateľom. Po kliknutí na tieto odkazy bude užívateľ presmerovaný na internetovú stránku tretej spoločnosti, pričom Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani proces spracúvania osobných údajov na týchto internetových stránkach.

  3. Zhromažďovanie a používanie informácií detí mladších ako 16 rokov

  Sme zaviazaní k ochrane súkromia detí mladších ako 16 rokov. V prípade, že máte menej ako 16 rokov, je potrebné, aby ste predtým, ako nám poskytnete vaše osobné údaje, získali súhlas vášho rodiča / poručníka / zákonného zástupcu. Z našej strany budú zabezpečíme nevyhnutné overenie takto udeleného súhlasu u vášho rodiča / poručníka / zákonného zástupcu.

  4. Doba uchovania osobných údajov:


  Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v čl. 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
  Doba uchovania osobných údajov, pokiaľ nie je bližšie špecifikovaná v čl. 2 týchto Podmienok je nasledovná:
  a) Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na právnom základe zmluvného vzťahu Prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu a povinností z neho vyplývajúcich a ďalej po dobu nevyhnutnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov a uplatnenia prípadných právnych nárokov. Pokiaľ osobitný právny predpis ukladá Prevádzkovateľovi povinnosť, pre splnenie ktorej je nevyhnutné uchovávať osobné údaje dlhšie, budú osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie tejto povinnosti.
 • b) Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na právnom základe súhlasu dotknutej sú spracúvané pre daný účel do odvolania súhlasu dotknutou osobou, alebo do skončenia účelu spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracúvať na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo na právnom základe plnenia povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. preukázanie oprávnenosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov, uplatnenie právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo obrana Prevádzkovateľa proti právnym nárokom uplatneným inými osobami).
 • c) Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na právnom základe oprávneného záujmu (vrátane priameho marketingu na základe oprávneného záujmu) sú spracúvané pre daný účel po dobu potrebnú pre dosiahnutie účelu (najmä pri zmluvných vzťahoch po dobu trvania takéhoto vzťahu), alebo do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov, alebo po dobu určenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo z dôvodu preukázania oprávnenosti a zákonnosti spracúvania osobných údajov.
 • Pre určenie primeranosti doby spracovania osobných údajov bude Prevádzkovateľ posudzovať najmä tieto kritériá: - dĺžku premlčacej doby pre uplatnenie možného právneho nároku (Prevádzkovateľom voči iným osobám alebo naopak),
 • pravdepodobnosť vzniku a rozsah závažnosti hroziacich škôd,
 • prípadných odporúčaní dozorného orgánu,
 • dobu uchovania stanovenú osobitným predpisom,
 • dobu potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov.


  5. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

  K osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom má prístup len obmedzený počet zamestnancov Prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa pri plnení svojich pracovných úloh alebo podľa osobitného predpisu len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Všetci títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa pri výkone svojho zamestnania a plnení pracovných úloh dozvedeli (teda aj vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom), a to aj po skončení zamestnaneckého alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.
  Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon o ochrane osobných údajov alebo iný osobitný predpis, inak len na základe zmluvy alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom, či iným príjemcom:
  a) dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov) alebo obchodným partnerom a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou,
  b) prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,
  c) v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým, účtovným a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi,
  d) Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov (najmä v rozsahu telefónne číslo) subjekty zabezpečujúce technickú podporu prevádzkovania SMS súťaží alebo platených služieb ,
  e) vysielateľom televíznych programových služieb a prevádzkovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prostredníctvom ktorých sú šírené a sprístupňované verejnosti programy, ktoré vyrobil alebo ktorých výrobu zabezpečil Prevádzkovateľ,
  f) kuriérskym a doručovateľským spoločnostiam, v nevyhnutnom rozsahu (meno, priezvisko, korešpondenčná adresa) ak je to potrebné za účelom doručenia výhry, tovarov alebo iných predmetov dotknutej osobe.
  Prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky a prijal dostatočné technické, organizačné a personálne opatrenia, tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri výbere svojich partnerov vyžadujeme, aby spracúvali osobné údaje len podľa pokynov Prevádzkovateľa, podľa uzatvorenej zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  Prevádzkovateľ nezdieľa osobné údaje dotknutých osôb s tretími stranami na marketingové účely bez predchádzajúceho výslovného súhlasu dotknutej osoby.
  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v elektronickej podobe na serveroch nachádzajúcich sa výlučne na území Slovenskej republiky alebo na území členských štátov Európskej únie.


  6. Riziká a doporučené postupy:

  Každé spracovanie osobných údajov so sebou nesie určité riziká. Tie môžu byť rôzne vzhľadom na rozsah spracúvaných údajov a spôsob ich spracovania. Nižšie sú uvedené niektoré odporúčané postupy, spôsobilé prispieť k zvýšeniu ochrany údajov:
  a) Pri poskytovaní osobných údajov je potrebné zamyslieť sa nad tým nad tým, či je vôbec takéto údaje potrebné poskytnúť a starostlivo zvážiť poskytovanie údajov, ktoré týkajúcich sa osobného života a jeho aspektov nesúvisiacich s účelmi, na ktoré sú osobné údaje poskytované. Ak má dotknutá osoba pocit, že poskytnutie údajov vyžadovaných Prevádzkovateľom nie je nevyhnutné na naplnenie účelu spracovania osobných údajov, je potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa, ktorý preverí primeranosť požiadavky.
  b) V prípade zverejňovania alebo poskytovania osobných údajov tretích osôb prostredníctvom služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je potrebné zvážiť, či je takéto zverejnenie alebo poskytnutie údajov nevyhnutné a či nie je potrebné vyžiadať si na ich zverejnenie alebo poskytnutie súhlas dotknutej osoby (rodinného príslušníka, zamestnanca a pod.).
  c) Ak niektorý zo zamestnancov Prevádzkovateľa žiada o poskytnutie osobných údajov, je vhodné informovať sa, či je poskytnutie takýchto údajov nevyhnutné a či nie je možné účel spracovania dosiahnuť aj bez poskytnutia takýchto údajov.
  d) Pri prihlasovaní do systémov a služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom hesla, je vhodné použiť vždy unikátne silné heslo, ktoré nebude využívané pre iné zariadenia a prístupy a takéto heslo nikomu neoznamovať ani nesprístupňovať. Oznámenie Vášho hesla Prevádzkovateľ od užívateľov nikdy nevyžaduje.
  e) Pri zasielaní dôverných údajov je vhodné využiť čo možno najbezpečnejší spôsob komunikácie napr. zaheslovanie súboru spojené so šifrovaním a odovzdanie hesla iným komunikačným kanálom.
  f) V prípade pochybností so splnením všetkých povinností Prevádzkovateľa alebo v prípade ak došlo k neoprávnenému úniku dát alebo v prípade podozrenia že sa niekto neoprávnene vydáva za nášho spolupracovníka, je potrebné kontaktovať bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľa na nižšie uvedených kontaktoch.
  g) Každý užívateľ by mal udržiavať svoje údaje v rozhraní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom aktuálny. Jednou z povinností Prevádzkovateľa je povinnosť spracúvať presné osobné údaje a s ohľadom na okolnosti opraviť alebo doplniť nesprávne alebo neúplné údaje. Poskytnutie presných a aktuálnych informácií a ich aktualizácia zo strany dotknutých osôb pomáhajú Prevádzkovateľovi túto povinnosť plniť.  7. Práva dotknutých osôb:


  a) Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú (právo na prístup k osobným údajom). Právo na prístup k osobným údajom nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
  b) Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú, so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
  c) V prípade spracovania osobných údajov na právnom základe zmluvy alebo súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb a nevedie automaticky k výmazu osobných údajov dotknutej osoby.
  d) Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov), ktoré sú predmetom spracúvania, ak:
 • sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom, alebo
 • na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby), alebo
 • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov, alebo
 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané, alebo pre ktorý sa inak spracúvali, alebo
 • po uplynutí času uchovania osobných údajov.
  Právo na likvidáciu osobných údajov podľa článku 6 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
 • uplatnenie práva na slobodu prejavu, alebo
 • uplatnenie práva na informácie,
 • plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo osobitného predpisu,
 • uplatnenie právneho nároku
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
  e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
 • ak Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, bude dotknutá osoba o zrušení takéhoto obmedzenia náležite informovaná.
  f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym základom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo verejný záujem. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym
  marketingom.
  Pokiaľ Prevádzkovateľ nebude schopný preukázať jeho nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorý prevažuje nad právami alebo oprávnenými záujmami dotknutej osoby, nebude ďalej osobné údaje dotknutej osoby spracúvať. Ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania) nebude Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje dotknutej osoby za týmto účelom spracúvať.
  Prevádzkovateľ nemá v úmysle realizovať žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by bolo spôsobilé vo vzťahu k dotknutým osobám vyvolať právne účinky alebo by sa dotknutých osôb obdobne dotýkalo. Pokiaľ bude dotknutej osobe (užívateľovi služieb) odmietnutá možnosť registrácie do služby poskytovanej Prevádzkovateľom (newsletter alebo užívateľské konto), môže sa dotknutá osoba obrátiť na administrátora príslušnej služby či priamo na Prevádzkovateľa.
  g) Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov (https://www.dataprotection.gov.sk), ktorý vykonáva dozor nad plnením povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov na území Slovenskej republiky alebo na príslušnom dozornom orgáne na ochranu osobných údajov v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom má dotknutá osoba bydlisko.
  h) Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese osobneudaje@joj.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, a to Slovenská produkčná, a. s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Vo svojom oznámení odvolania súhlasu je vhodné presne špecifikovať, ktorého súhlasu udeleného dotknutou osobou Prevádzkovateľovi sa odvolanie týka tak, aby mohol Prevádzkovateľ spracovať odvolanie súhlasu v čo možno najkratšom čase.
  Prevádzkovateľ je povinný pri komunikácii s dotknutou osobou overiť si osobné údaje dotknutej osoby tak, aby bolo možné dotknutú osobu jednoznačne identifikovať. Za účelom presnej identifikácie dotknutej osoby je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od dotknutej osoby dodatočné informácie tak, aby bolo možné bez pochybností určiť, že osobné údaje dotknutej osoby neboli zneužité a Prevádzkovateľ komunikuje priamo s konkrétnou dotknutou osobou.
  Prevádzkovateľ bude odpovedať na otázky dotknutých osôb týkajúce sa spracovania osobných údajov v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a to bezplatne. V prípadoch kedy zodpovedanie otázok dotknutej osoby nebude možné vybaviť v lehote podľa predchádzajúcej vety má Prevádzkovateľ právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Každé takéto predĺženie lehoty spolu s dôvodmi tohto predĺženia Prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe v lehote podľa prvej vety tohto odseku. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, má Prevádzkovateľ právo od dotknutej osoby žiadať uhradenie primeraného administratívneho poplatku, alebo odmietnuť a na základe takejto žiadosti konať.  8. Prenos osobných údajov mimo členských krajín Európskej únie:

  Prevádzkovateľ spravidla osobné údaje dotknutých osôb neprenáša ani nespracúva mimo členských krajín Európskej únie ani osobné údaje nespracúva na serveroch nachádzajúcich sa mimo členských krajín Európskej únie. Ak Prevádzkovateľ bude prenášať alebo spracúvať osobné údaje mimo členských krajín Európskej únie, bude tak robiť vždy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä do krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov podľa rozhodnutia Komisie alebo subjektom s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov prostredníctvom schválených certifikovaných mechanizmov alebo schváleného a vymožiteľného kódexu správania pre spoločnosti alebo vnútropodnikovými pravidlami alebo na základe štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov, alebo pokiaľ je prenos údajov nevyhnutný na planenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, alebo na základe výslovného súhlasu
  dotknutej osoby). O prenose osobných údajov mimo územia členských krajín Európskej únie bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu vždy vhodným spôsobom informovať.


  9. Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:

  Pripomienky a dotazy k ochrane osobných údajov ako aj akékoľvek podnety vo veci výkonu práv dotknutých osôb alebo iné podania týkajúce sa ochrany osobných údajov je možné zasielať Prevádzkovateľovi prostredníctvom týchto kontaktov:

  Korešpondenčná adresa:
  Slovenská produkčná, a. s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Emailová adresa: osobneudaje@joj.sk

  Telefónne číslo: +421 2 5988 8111

  Bratislava, 24.05.2018
  Slovenská produkčná, a. s.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram