Viac o reklamných formátoch

Nevyznáte sa vo svete reklamy? To nevadí.
Všetko vám jednoducho vysvetlíme a ukážeme.

TV Formáty reklamy
TV spot
Spot je najznámejšia forma reklamy v televíznom vysielaní. Je to audiovizuálne reklamné oznámenie, zaradené do reklamného bloku. Reklamný TV spot môže trvať od 5 až do pár minút, základná dĺžka najpoužívanejšej verzie je však 30 sekúnd. Cena TV spotov, ich stopáží a umiestnenia v rámci reklamného bloku sa odvíja od základnej ceny a rôznych indexov (dĺžka spotu, čas vysielania, sezóna, atď.)
Sponzoring
Sponzorský odkaz je krátka, 5- až 15-sekundová forma televíznej reklamy, podobná spotu. Rozdielom je, že „sponzorák“ nie je umiestnený v reklamnom bloku ako klasický spot, ale je naviazaný priamo na konkrétnu reláciu a vysielaný pred a po relácii. V sponzorskom odkaze je možné zobraziť produkt, ale treba dbať na to, že sponzorom programu je výrobca, nie produkt. Typický sponzorský odkaz rozoznáme podľa dobre známeho: „Tento program Vám prináša...“
Injektáž
Špeciálna vizuálna forma reklamy umiestnená priamo v programe/relácii. Je to max. 5 sekúnd dlhá animácia (alebo statický obrázok), ktorej veľkosť môže tvoriť maximálne 1/16 obrazovky. Umiestnenie injektáže je možné iba za predpokladu sponzorovania daného programu.
Product placement
Umiestnenie produktu je natívna forma reklamy, kedy je produkt/služba zakomponovaný priamo do deja seriálu, relácie či filmu. Ide o efektívny spôsob komunikácie so spotrebiteľom, nakoľko nenásilne, veľmi intuitívne ukazuje značku v prirodzenom prostredí, prostredníctvom deja či postáv. Napríklad, keď si hlavný hrdina dá na raňajky jogurt alebo kávu značky, ktorej logo je v zábere priznané a dobre viditeľné.
PR výstup
Špeciálna forma TV reklamy, najčastejšie v podobe PR reportáže alebo PR rozhovoru, odvysielaná v rámci spravodajsko-publicistickej relácie. PR reportáže sa najčastejšie realizujú na rôznych podujatiach či pri udalostiach spojených so značkou. PR rozhovory sú síce šité na mieru klientovi, ale zároveň prirodzene natívne odprezentujú tému, ktorá plní informačnú či servisnú funkciu pre diváka.
Online formáty reklamy
PREROLL
Reklamný spot, ktorý sa začne prehrávať pred videoobsahom, má kratšiu stopáž (10-20 sekúnd) a dá sa doň doplniť aj interaktívny preklik, tzv. CTA (call to action) button na zvýšenie interakcie.
MIDROLL
Reklamný spot, ktorý sa zobrazí počas prehrávaného obsahu, stopáž môže byť do minúty a býva použitý zvyčajne pri dlhších videách. Spot môže byť rozšírený o branding a CTA button (interaktívny preklik, tzv. call to action button).
POSTROLL
Reklamný spot, ktorý sa prehráva až po skončení sledovaného obsahu, môže byť rozšírený o interaktívny preklik, tzv. CTA (call to action) button na zvýšenie interakcie s používateľom.
SQUARE
Reklamný banner štvorcového typu, s rozmerom 300x300 px (alebo 300x250 px). Väčšinou má formu statického obrázku, no bývajú aj animované (html5). Na stránke má rôzne pozície a zobrazuje sa na všetkých zariadeniach.
DOUBLE SQUARE
Vertikálny obdĺžnikový banner s rozmerom 300x600 px, ktorý je na desktope umiestnený v bočnom paneli stránky, na mobile má rôzne pozície. Môže byť statický aj interaktívny, zobrazuje sa na všetkých typoch zariadení.
BRANDING (SKIN)
Prémiový reklamný formát, ktorý obklopuje obsah webovej stránky. Pri scrollovaní zostáva viditeľný po oboch stranách webu, má vysokú vizibilitu a priťahuje pozornosť užívateľov. Zobrazuje sa najmä na desktope/PC.
INTERSCROLLER
Prémiový mobilný formát reklamy, ktorý funguje na princípe posúvania stránky (článku), pričom užívateľ postupne scrollovaním odkrýva samotný reklamný obsah. Plne odkrytý zaberá takmer celú obrazovku. Je to náš najväčší mobilný reklamný formát s vysokou pútavosťou.
MOBILE STICKY
Mobilný formát reklamy, ktorý sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky a zostáva v tejto pozícii aj pri scrollovaní obsahu. Obsahuje zatváracie tlačidlo, pretože prekrýva obsah stránky. Má veľmi vysokú vizibilitu a najčastejšie rozmer 320x50 px.

CENNÍKOVÁ TERMINOLÓGIA

CPT (COST PER THOUSAND)

Cena za tisíc oslovených divákov v TV, na internete je to cena za tisíc „zobrazení“ reklamy. CPT je používané ako porovnávací ukazovateľ nákladnosti reklamy.

GRP (GROSS RATING POINT)

Gross Rating Point je kumulovaná sledovanosť v populácii. Vyjadruje zásah kampane v rámci univerzálnej/najširšej cieľovej skupiny (12+). GRP je celkový súčet sledovaností/ratingov jednotlivých spotov v kampani.

TAI (TARGET AFFINITY INDEX)

Afinita je index, ktorý popisuje vhodnosť konkrétneho reklamného nosiča (TV programu) pre cieľovú skupinu kampane. Charakterizuje, ako užšie špecifikovaná cieľová skupina divákov sleduje program v porovnaní so sledovanosťou programu univerzálnou cieľovou skupinou/populáciou (12+). Vypočíta sa ako rating v určenej CS deleno rating v CS 12+ (Vzorec: TAI = TRPs/GRPs v danom programe). Afinita vyššia než jedna znamená, že program je vhodný pre použitie v kampani (pretože jej cieľová skupina ho sleduje relatívne viac než populácia).

SHARE

Podiel na sledovanosti programu/televízie v určenom čase a v určenej cieľovej skupine, ktorý sa počíta len z tých divákov, ktorí práve TV sledovali (100 % sú teda len diváci pri obrazovkách, nie celá populácia).

PRIME TIME

Časové pásmo vo vysielaní staníc JOJ Group v rozsahu od 17:00 hod. do 23:00 hod. (s indexom 2,0 k Off time CPRP).

POWER BREAK

Krátky reklamný break v top programoch, max. jedenkrát v hodine.

BUNDLE

Rozloženie nákupu reklamy vo fixnom pomere staníc JOJ Group.

CPP (COST PER POINT)

Cena za zasiahnutie 1 % cieľovej skupiny. Tiež cena za 1 GRP, za jeden percentný bod sledovanosti. Používa sa k určeniu ceny TV reklamy a tiež k porovnaniu cenovej nákladnosti rôznych TV stratégií.

TRP (TARGET RATING POINT)

Target Rating Point je kumulovaná sledovanosť (súčet sledovaností/ratingov jednotlivých spotov v kampani), resp. zásah kampane v rámci konkrétnej/užšej cieľovej skupiny.

RATING

Sledovanosť programu/televízie. Je to počet (alebo percento) divákov, ktorí sledovali daný program/televíziu, z celkového počtu potenciálnych divákov na trhu/populácie. Udáva sa v % (RTG %) alebo v tisícoch (RTG 000). Súčet ratingov v kampani tvorí celkové GRPs kampane.

BREAK AVERAGE

Priemer sledovanosti jednotlivých reklamných 30s spotov v danom reklamnom bloku.

CPRP (COST PER RATING)

Cost per rating point je cena za jeden ratingový bod, ktorá je stanovená bez DPH a pred odpočtom prípadnej agentúrnej zľavy. CPRP sa stanovuje dohodou.

OFF TIME

Časové pásmo vo vysielaní staníc JOJ Group v rozsahu od 06:00 hod. do 17:00 hod. a od 23:00 hod. do 06:00 hod. (s indexom 1,0).

DOUBLE BRAND

Viac klientov v jednom spote.

PÁSMOVÝ INDEX

Predstavuje vopred dohodnuté časové pásmo dňa, na ktoré sa vzťahuje prirážka formou indexu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram